Årets Jämställdhetspris

Priset sponsras av Betongindustri och juryn består av Cecilia Holmström, ÅWL Arkitekter, Boel Hellman 3XN, Renée Barrios, Sika, Marie Mårtensson, Betongindustri, Ulrika Engvall, Rise.

Jämställdhetspriset delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk såväl som psykisk integritet.

Färdplan – En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch
Det finns företag, bland annat de större entreprenörerna, som jobbar aktivt och med bra resultat med jämställdhetsarbetet. Men de mindre företagen saknar verktyg och praktiska exempel för att klara av detta. Därtill har Byggbranschen stora utmaningar när det gäller att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan, framför allt inom själva byggprocessen. Det har saknats ett strukturerat sätt att ta in jämställdhetsfrågan i byggprocessen som sådan. Författarna till färdplanen tog därför initiativ till denna studie med målet att definiera just en sådan byggprocess. Studien har nu utmynnat i en konkret och användbar färdplan. 

Färdplanen ger entreprenörer och beställare ett verktyg bestående av dels ett antal nyckelfaktorer och problemställningar, dels förslag på åtgärder för att få till ett mer jämställt arbete inom företag och på byggarbetsplatser inom ramen för byggprocessen. Dessa aktörer har på ett innovativt och systematiskt sätt analyserat, definierat och konkretiserat förslag till jämställd byggprocess, som finns att tillgå för alla aktörer i branschen. Arbetet har bedrivits på ett samordnat sätt med stor uthållighet, och deras arbete kan medföra en banbrytande syn för hela byggbranschen i sin helhet!
Färdplanen har tagits fram av Hanna Johansson, Byggdialog, William Stensönes, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, och Viktoria Sundquist, Chalmers.

Sonja Larsson, Erik Larsson Bygg
Hennes stora engagemang i att förbättra arbetsmiljön in om svensk byggbransch har satt fokus på att de mjuka värden så som omtanke och acceptans för olikheter och ett tydligt avstånd till mot machokultur är välgörande för både kvinnor och mäns arbetsmiljö. Idag är Sonja Larsson verksam som HR-chef hos Erik Larsson Bygg men som beteendevetare i grunden så hon snabbt värdet av att bidra till en bättre arbetsmiljö genom att stå upp för olikheter och att säga nej när andra inte gjorde det. Från att tänka på branschens utmaningar med jämställdhet som ett ”kvinnobekymmer” och som ”feministpropaganda”, till att faktiskt anamma det.

Sonja är samtidigt medgrundare till initiativet Byggkurage, en uppsättning regler för arbetsplatser som beskriver hur vi ska vara mot varandra, för att minska effekterna av en machokultur och skapa en mer jämlik och omsorgsfull bransch. Regler som numera används av såväl arbetsplatser, byggprogram, skolor som idrottslivet. Sonjas arbete drivs både genom att hålla föredrag och inspirera andra att börja agera och genom att hitta ingångar för att skapa olika incitament för att locka så många som möjligt till att arbeta för en jämställd bransch. Men också genom arbetet med Byggkurage och genom företaget hon arbetar på, Erik Larsson Bygg där kulturen och värderingarna präglas av fokus på omtanke och en jämställdarbetsmiljö.

Näta – Nätverket för kvinnor i Byggnads
Byggbranschen i Sverige består 2021, av endast en procent kvinnor. För att branschens få kvinnor ska ha en egen mötesplats för erfarenhetsutbyte, stöd och utbildning finns Näta – Byggnads nätverk för kvinnliga byggnadsarbetare som aktivt arbetar med att stärka och behålla kvinnor i byggbranschen. Näta har genomför årliga nätverksträffar och arbetar aktivt med opinionsbildning. Nätas arbete gör inte bara skillnad för enskilda kvinnor utan driver samtidigt på arbetsgivarna att ta större ansvar för jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna.

Tack vare Nätas arbete finns numera en jämställdhetsansvarig från Byggnads i varje region som driver jämställdhetsfrågor och följer upp jämställdhetsplaner. Syftet med Nätas arbete är att stärka, stötta och behålla kvinnor i byggbranschen genom utbildning, mer inflytande, ökad kunskap, nätverkande, erfarenhetsutbyte och stöttning. Målet är att byggbranschen ska vara ett möjligt och naturligt val för kvinnor att söka sig till  i en förändrad framtid, där kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män på politiska, ekonomiska och sociala plan. Målet är att vara opinionsbildare och skapa debatt genom att belysa viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv och att förmedla att det är ett gemensamt ansvar för alla aktiva i branschen att behålla och stötta kvinnor så de stannar och trivs i branschen.