ÅRETS MILJÖPRIS

Årets miljöpris sponsras av MBCC. Juryn har bestått av Mattias Goldmann, Sweco, Karin Bergkvist, Peab, Karolina Brick, Riksbyggen, Stefan Uppenberg, WSP, Sofie Abser, Skanska.

Priset delas ut till en person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar.

Anläggningsprojektet Hamnbanan
Genom mod, nära samverkan och höga miljöambitioner banar Skanska och Trafikverket väg för framtidens anläggningsprojekt. Tillsammans har parterna bestämt sig för att gå den extra milen för att minimera projektets miljöpåverkan. Genom dialog, mod, engagemang, tidsmässiga och ekonomiska satsningar har listan med ambitiösa miljöåtgärder blivit lång. Fossilfria bränslen och eldrift, minimerade masstransporter, omsorg om värdefulla träd, full kompensation av naturvärden, solenergipaneler och krabbskal för vattenrening. Den största klimatvinsten kommer dock att bli användningen av klimatförbättrad betong. Genom framtagning av en särskild kravspecifikation och omfattande testning säkerställer parterna att de kan använda 50 procent inblandning av slagg, långt bortom vad som är norm idag för anläggningskonstruktioner. Ett lovvärt initiativ av Skanska och ett ambitiöst gensvar från Trafikverket. Parternas samverkan ger ett stort mervärde, såväl för Hamnbanan som för hela anläggningsbranschen genom att visa vad som faktiskt är möjligt redan idag.

Stadsbyggnadsprojektet Varvsstaden

Nya Varvsstaden byggs av den tidigare Varvsstaden, i en cirkulär anda där hållbarhet, attraktivitet och vårt industrihistoriska arv får stort utrymme. Med höga ambitioner inom både social och miljömässig hållbarhet omvandlas ett anrikt industriområde till en modern stadsdel. Det industriella arvet präglar områdets arkitektur, gestaltning och atmosfär. Tack vare ett gediget cirkulärt tänk byggs också den nya Varvsstaden till stor del av den tidigare Varvsstaden. Här ser vi prov på miljömässig hantering av betong i tre nivåer: Återbruk av befintliga byggnader gör att betongstommar och andra konstruktionsdelar får fortsätta att fylla sin funktion i en ny livscykel. Återvinning av krossad betong ger goda tekniska egenskaper och bidrar till resurseffektivitet när den ersätter jungfruliga fyllnadsmaterial inom området. Tillverkning av nya byggnader sker med klimatförbättrad betong. Genom recycling, upcycling och byggnader som materialbanker investeras här i en hållbar och attraktiv framtid.

Swecem
När Swecem samverkar med stålindustrin blir resultatet ett närproducerat, cirkulärt och klimatsmart bindemedel som bidrar till bygg- och anläggningsbranschens omställning. Industriell symbios uppstår genom innovativ samverkan mellan två företag, där den ena parten hittar en värdeskapande avsättning för sitt överskott och den andra en cirkulär råvara till sin produkt. När det som ersätts kräver utvinning av naturresurser och orsakar stora klimatutsläpp, blir miljövinsten ännu större. Masugnsslagg är en biprodukt från stålindustrin som kan ersätta cement i betong. Det är en väl beprövad metod internationellt och ingen nyhet i sig. Det är däremot Swecems strategiska satsning på inhemsk produktion av bindemedel av slagg från svensk stålindustri. Tack vare ett långsiktigt avtal med SSAB och stora investeringar i produktionsanläggning och logistiklösningar, kommer Swecem att kunna bidra till omställningen i svenska bygg- och anläggningsbranschen. Det sker genom att erbjuda ett cirkulärt närproducerat bindemedel med låg klimatpåverkan och goda tekniska egenskaper.